برای خودم به بهانه تولدم

یکسال دیگر مثل برق و باد آمد و رفت و‌من مثل همیشه هیچی نفهمیدم از بس در حال دویدنم

هیچ چیز تغییر نکرده همه چیز همانطور است استرسها ،امیدها،ناامیدیها،مشکلها،ناراحاتیها،خوشحالیها، جز عددهای روزعمر من

ااما امسال آرامترم و با خیال راحت میتونم چشمام رو ببندم سرم رابه جایی تکیه بدم و خیالم به بودن شما و داشتنتون راحت باشه و خوش

حداقل میفهمم ثمره اینهمه سال دویدن اینهمه دوست و رفیق واقعی و بامعرفته که تو این دوروز بهم فهموندین که زندگی چیز باارزشیه

قلبم از خوشی مالش رفت اینقدر که دوست باحال دارم

دم همتون گرم

دوستون دارم