تو که باشی کافیست مگر من به جز نفس چه میخواهم..!!!!! امروز در پروژه دل گارگردان: منوچهر هادی عکس: پویا حبیب پور