یک دست مدیرِ تولید و یک دست طرّاحِ صحنه. عکس از علی‌جانِ بهره‌مندِ عزیز. آخرین بازبینی‌ها