این عکس رو نوشین جعفری از ما گرفته بود، پشت صحنه ”شهرزاد”، که به قول خودش: «کاش می‌شد به اون روزها برگشت. ولی نمی‌شه.» . نوشین منتظرتیم.