مقصد آبادانِ جان و خرمشهرِ دل انگار هربار دوباره تولدى است اشتیاقِ شرجى و شورِ یگانه و نابِ خوزستان