مادر خوبم!

مهم نیست کجا بروم، چه کاری انجام دهم و چقدر با تو فاصله داشته باشم

بخش بزرگی از قلب من همیشه جایی هست که تو هستی

و آن جا بی شک بهشت روی زمین است

یعنی خانه!

*** مادرم

کوچک ترین لبخند تو کافیست

تا احساس کنم جهان در دست های من است

تولدت مبارک!!!!!