اگه خدایى نکرده، خدایى نکرده کسى تصمیم بگیره یکى از مارو اذیت کنه،من و خواهر به هم سازیم و بنیادش براندازیم.

عکس از ساقى بلیغ