«بودا می گفت

اندوه تو به این جهت است که نمیدانی

در جهانی زندگی می کنی

که یگانه اصل ثابت در این جهان ،

اصل 'بی ثباتی ' است...

عکس:شهاب اسدی»