به نظر شما آدم یه همچین دختری داشته باشه چیز دیگه ای از خدا میخواد؟؟(کیک و شمع و لباسوآماده کرده برام تولد گرفته)