چون چرایی دارم با هر چگونگی‌ای می‌سازم” نیچه  عکس را پریا گرفته است.