شصت و سه ساله شدم. عکس سال ١٣٣٧ گرفته شده ، زمانیکه یکسال داشتم.