این که چگونه لباسی می پوشیم یا چه باورهایی داریم و حتی نحوه زیست شخصی آدمها ، دین و اعتقاداتشان ، و انتخاب محل تولد بچه یا اقامت باقی زیستشان... کاملا شخصی است. .. بهتر است احترام گذاشتن به حقوق حقه انسانها و فضای خصوصی مردم را هر روز تمرین کنیم#شهره- لرستانی#ودودلرستانی#دخالت در حریم شخصی ادمها ممنوع