پدر و پسر بهم پیوستند ....سید کمال طباطبایی( تهیه کننده ) دوری فرزندش علی طباطبایی جوان را تاب نیاورد ................. یاد باد از تجربه نویسندگی و کارگردانی ام در تله فیلم :( بی بی خاتون) به تهیه کنندگی آن بزرگوار........#شهره - لرستانی#ودودلرستانی#مرگ