تو همانی که با او می توان ساعت ها به ماه خیره شد و درباره ماه صحبت کرد.

#افسانه_پاکرو