با شقایق جان دهقان والهام خانم کردا قبل از اجرای چهار دقیقه. هر شب ساعت ١٩:٣٠ سالن شهرزاد منتظرتونیم ، #ستاره_پسیانی #الهام_کردا #شقایق_دهقان