بچه که بودم مدرسه میرفتم معلمم گفت نامردی نکن، منم نامردی نکردم، گفت خیانت نکن، منم خیانت نکردم، گفت رفاقت نکن، منم معلم و‬ مدرسه و همه چیو ول کردم شدم استاد رفاقت ولی تو رفاقت جلو شما شاگرد تنبلم آقا جهان 
تولدتون مبارک