دلپاک ، خوش قلب ، کاربلد ، به هر جا برسید حقتونه ، موفقیت نوش جونتون