در روزگاری که چه خودت باشی چه به شکل دیگران

آدم‌ها تو را آن طور که دوست دارند تعبیر می‌کنند

خودت باش؛

بگذار دیگران هرچه می‌خواهند،بگویند...