مامان جان دلم و بقیه ی خونواده ی عزیز دلم ،جای من و امین خالی. پیوست :در ضمن اینجا سوییس نیستا، جواهرده قشنگمه #جواهرده