بعضى از کارها دیدنش هم سخته، چه برسه به بازى کردنش... در کنار فرزین محدث عزیز که بعد از دیدن نمایشش متحیر شدم از اینهمه زحمت و خلاقیت ... دیدن نمایش #این_یک_اعتراف _است رو بشدت به دوستداران هنر اصیل تئاتر توصیه میکنم