پنج سال است که چهارده مرداد میاد و تو نیستی که بغلت کنیم و بگیم تولدت مبارک. بابا جانم تولدت مبارک