انسان بودن

زیاد سخت نیست

کافیست مهربانی کنی

زبانت که نیش

نداشته باشد و کسی

را نرنجاند

همین انسانیت است!

وقتی برای

همه خیر بخواهی

همین انسانیت است!