خاطراتت را ورق می‌زنم برای دیدن خنده هایت...

بابا جونم خیلی دوسِت دارم