زلال که باشی اسمان در تو پیداست

به دختر خوب این روزها هدیه خانم