فرزندم! من چند سال از تو بزرگترم ... فقط همین.

برای پرواز موقعیت‌های بیشتری داشتم و بیشتر هم زمین خوردم.

معنی‌اش این نیست که عاقل‌ترم ...

معنی‌اش این است که بیشتر سختی کشیده‌ام.

فرزندم! من چند سال از تو بزرگترم ... فقط همین.

فرزندم! من در جاده‌های بیشتری قدم گذاشته‌ام ... فقط همین.

از دویدن خسته شده‌ام در حالی که تو تازه خزیدن را یاد می‌گیری.

به سمت جایی می روی ...

که من آنجا بودم... و می‌دانم که در آنجا خبری نیست.

فرزندم! من چند سال بیشتر از تو تجربه دارم ... فقط همین.

و روزی وقتی پا به سن گذاشتی به یک جوان لبخند می‌زنی.

و به او می‌گویی فرزندم! من چند سال از تو بزرگترم ... فقط همین.

می‌گویی برای پرواز موقعیت‌های بیشتری داشتم و بیشتر هم زمین خوردم.

معنی‌اش این نیست که عاقل‌ترم ...

معنی‌اش این است که بیشتر سختی کشیده‌ام.

فرزندم! من چند سال بیشتر از تو تجربه دارم ... فقط همین

شل سیلور استاین