امروز کلاس زبانشو کنسل کرده و از من خواسته که با من باشه تا آخر شب....