ما دیگه رسیدیم

این شما و این جاده .....

همتون سواره

ما پیاده

میبینمتون آخر خط

آدمای با معرفت ...