شاید این اولین بار است

اولین بار که جلوى دوربین قرار مى گیرم

تاریخ گرفته شدن عکس باید روز چهارم خرداد باشد چون زیرش نوشته شده ١٠ روزه،

من هم که ٢٥ اردیبهشت ١٣٥٦ متولد شدم،

١٠ روزگى از آن منظر مهم بوده که رسم اولین حمام نوزاد با مهمانى خانوادگى و حضور نزدیکان رسم بوده است.

آن روزها از این روزهایم بى خبر بودم،

این روزهایم به هیچ عنوان حسرت آن روزها را بر دل ندارم چون زندگى با تولد آغاز مى شود و با مرگ مى رود به مرحله ى بعد.

همیشه خدا را براى پا گذاشتن روى زمین شاکر بودم،

و همیشه شوق مرگ داشته ام که به موقع و به خواست خدا بقیه اش را تجربه کنم.

نه از مرگ مى ترسم و نه از به دنیا آمدن شکوه اى دارم.

آن چیز که مورد اعتراض من است دنیایى ست که همنوعانم ساخته اند.

پوریا تابان دوازدهم مرداد