هر کسی شایسته شناختن شخصیت واقعی شما نیست. بگذارید از کسی که در ذهنشان از شما ساختن انتقاد کنند.