مادر بت ها بت نفس شماست زانکه آن بت مار و این بت اژدهاس . . .