کسی که از سینما هم سینماتر است

#مسعود_کیمیایی عکس :ساقی بلیغ