عکس را که نشانِ شان دادم گفتم اینجا شما سلطان هستید و من با افتخار در نقش یکى از ملازمان ...

_____________________________

سرِشب در محضر استاد فرصتى غنیمتى دست داد و دقایقى هم کلامى ارزشمند؛ یادى کردیم از نمایش قرارداد جناب مودبیان که استاد نصیریان هم بزرگوارانه در کنار ما بودند و راهنماى ما ... و در ادامه از شرایط عمومى تئاتر گفتیم و بعد حرف هاى اساسى و آموزاننده ى ایشان را شنیدم که از استمرار گفتند و تلاش و خستگى ناپذیرى، از اهمیت تمرین و اتودهاى شخصى و گروهى براى بازیگر و ... خلاصه اینکه سعادتى بود ...

______________________________

همراه با استاد على نصیریان بزرگ؛ پیش از رفتن به مراسم جشنواره ى سینماتور؛ با تشکر از جناب جمشید گرگین که عکس را برداشتند ...