فیلمسازی که فیلمش از پس دهه‌ها ماندگار است و خودش سرمشق بسیاری از فیلمسازان, در ۷ مرداد ۱۳۲۰ بدنیا آمد .تقریبا یکماه قبل از آغاز جنگ دوم جهانی در ایران .در ۲۷ سالگی اولین فیلمش را ساخت .در ۲۸ سالگی قیصر را و در ۳۳ سالگی گوزنها را که همچنان پیشتاز نظرسنجی هاست.

آقای کیمیایی تولد شما برای تاریخ سینمای ایران مبارک است.