هر لحظه را  چنان با شکوه زندگى کن که گویى... واپسین لحظه زندگى ست، و کسى چه مى داند.. شاید واپسین لحظه باشد...