انسان های بزرگ راجع به ایده ها صحبت می کنند،

انسان های متوسط راجع به اتفاقات،

و انسانهای کوچک در مورد افراد !

داستایوفسکی

.

همراه با رفیق ِشفیق مجید اکبرى عزیزم