دختر پدر بودن،دختر پدر ماندن ،مهم ترین کار دنیاست.

لذت دیدن فیلمی که خیلی دوستش دارم

با بهترین پدر دنیا

#سرکوب

در سینما ببینید

#نه_به_فراموشی

عکاس:روح اله حسین زاده