در دلم جایی برای پنهان شدن نیست. من همه ی زاویه ها را فرسوده ام. دیگر وقت آن است که مرگ بیاید و شاخ هایش را در دلم فرو کند. "الهام اسلامی"