نمی‌دانستم این اندوه است که ما را به تفکر وامی‌دارد یا تفکر است که ما را اندوهگین می‌کند؟! #چارلز_بوکوفسکی