سالها باید که تا صاحبدلی پیدا شود

می که در خم صاف گردد قابل مینا شود

گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی

صبر کن گوهر شناس قابلی پیدا شود