بهم بگو عمه جانم راهم کج نیست!

حقیقت سکونی که درآنیم، همان جهادی بود که باید میکردم .!!مطمئن باشم؟!! .

توان در حد عیان است و بس و ماهیت عبودیت در این سحن و سرا پنهان شده .. نگاه کن بانو !! .آری ؛ حال زمان بیعت و صلح حسنی ست یا مقاومت و جنگ حسینی ؟؟!نمیدانم !!

آخر قلبم میسوزد، از این همه تنگنا برای مردمی بی توان و سخت زیست و سخت میگذرد بر مردمان دین همچون گدازه در مشت گرفته ها .‌!! میدانم که خبر داری بی بی !!. چه کنیم بانو ؟؟ .

این شعب ابی طالب را ببین و نظری انداز و شفاعتی بر امام عصرمون عجل الله تعالی،،

شاید ؛

ایمان برگردد با خدا !

از دورهای دور ریخته شده... !!!!!!