همینجورى خودم از خودم عکسى به یادگارى رفتم، از تیرماه ٩٨ میون اینهمه درخت پیر و با اصالت در باغى پُر از طوطى و کلاغ...