تو هرگز ١٠٠٪‌ آماده نخواهى بود و زمان مناسب هم هیچوقت از راه نمیرسه. اگه واقعا میخوایش باید از صبر کردن دست بردارى و شروع به انجامش کنى.