آیا می دانیم که هر کدام از کشورها یک نقطه کوچک در نقشه کره زمین است و تنها جمع این نقاط کره ای به این زیبایی را ممکن میکند؟

من اگر ما نشوم تنهایم!