صبح زود برخاستن، طعم تمام روز را عوض می‌کند. کارها هم چقدر جلو می‌افتد! میدانی؟ صبح زود عطر غریبی دارد، عطری که در انتهای صبح زود تمام می‌شود، و هرگز به مشام آن‌ها که تا کَمرکِش ظهر می‌خوابند، نمی‌رسد. کسالت، کسالت می‌آورد خواب، خواب!