برای شفا و سلامتی آقای داریوش اسد زاده بازیگر با سابقه تاتر و سینما و به نوعی تاریخ دان و شاهد تاریخی وقایع مهم کشور دعا کنید