من هم یک روز های خسته میشوم به من هم حق بده بانو خسته میشوم از این همه تلخی از این همه نبودن من هم یک روزهای حق دارم بیشتر دوستم بداری بگذار ساده حرف بزنم مشکل اصلی عشق ندیدن است من شما را ندیده عاشقم و این سخت ترین کار جهان است جهان پر فاصله جهان اندوگینی است و هرکه گفته فاصله علاقه میاورد اشتباه کرده تنها و خسته و بی پناه شده ام صبور هم نیستم انقدر که تو فکر میکنی بس کن این حرفها را به من حق بده که خسته شوم  هزار و یک سال و هفده