چالش ده ساله سه نفره از راست به چپ و از چپ به راست: قاسم، محسن، قاسم