رهبرى ارکستر توانائى و علم خواص خودش رو میخواد... من فقط ژستش رو گرفته ام... ممنونم از صمد امامى عزیزم براى گرفتن این عکس...