ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻠﺦ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ. زنده یاد استاد.. عباس کیارستمی