خاطرات ضبط ویدیو “عشق تو صدام “در شمال ، سواد کوه و شیرگاه وجاده ی فیروز کوه